Okul Öncesi Yaratıcı Drama (Yaş Grubu 4/6):
DaramaYedi yaş öncesi yaş gruplarında, aileler ve  eğitimciler her zaman daha çok zorlanır. Bu dönem, uzmanlar için de karışık,  zor bir dönemdir. Çocuk yedi yaş öncesi dönemde ilkel olandan temel olana doğru  ilerler. Dil, kavramlar, kurallar, şekiller, renkler, insanlar, hayvanlar,  ilişkiler… Evrende yer alan her şey onun için bir soru, bir oyundur. Drama tam  da burada yer alır, birçok sorunun, cevabın, oyunun, bedensel ve zihinsel  hareketin olduğu yerde; çocuğun olduğu yerde. Çocuğun kendini ve çevresinde olanları  tanıması ve anlamlandırması, yeni anlamlar bulması hep bir oyunun içindeyken  gerçekleşir. Oyunla yeni bir bakış açısı kazanır ve empati kurma yeteneği  gelişir. Drama, çocuğun dünyasına oyunla girer, ona oyunla öğretir, öğrenmek  istediğini oyun yoluyla bulmaya çalışır.

Yedi yaş öncesi yaratıcı drama,  dört yaş grubuyla başlar. Çalışmalar haftada bir gün, bir saat sürer. Çocuklar  yaş gruplarına göre sınıflara ayrılır.

Okul Dönemi Yaratıcı Drama (Yaş Grubu 7/9):
Yedi-dokuz yaş dönemi  çocukluğun en parlak dönemidir. En iyi kurallar ve roller çağıdır. Fiziksel  güvenin oluşmaya başladığı bu dönemde drama, çocuğun özel ilgi alanlarını  bulmak için önemli bir araçtır. Dramanın, yedi-dokuz ve on-on iki yaş  gruplarında oluşturduğu ilk alan sosyalleşme sürecidir. Bu yaş grubu iyiyi ve  kötüyü, gerçeği ve kendi gerçeğini arar, drama çocuğun düşünme ve duygu  sürecinde onu genellemelerden ve kalıplardan uzaklaştırarak, çocuğun özgün  kimliğini bulmaya çalışır. Çocuk bu dönemde kahraman özellikleri gösteren bir  karakterle kolayca özdeşleşebilir ya da davranış kurallarını öğreten klişelere ilgi  duyabilir. Drama bu aşamada çocuğun kendisiyle tanışmasını sağlayıp (kendisiyle  barışık olma ve özgüven), çocuğun on-on üç yaş ile gelen ‘tanınma’, ‘kendini  kabul ettirme’ duygusuna yardımcı olur. Yedi-on üç yaş grubu drama çalışması  çocuğun genel kültür oluşumunda önemlidir. Bu yaş grubu drama çalışmalarında  kitap okuma, film izleme çalışmaları başlar ve yaratıcı drama temelli tiyatro  eğitimine ilk adım atılır.

Çalışmalar haftada bir gün iki  saat sürer. Öğrencilerin katılımına, konsantrasyon durumuna göre çalışmalar,  haftanın iki günü birer saat olarak da belirlenebilir.

Yetişkin Öncesi Yaratıcı Drama-Tiyatro (Yaş Grubu 9/12):
Dramanın  bu yaş grubundaki asıl amacı, genç bireyin kendini anlamasına yardımcı  olmaktır. İkinci aşamada, gencin kendi içindeki değişim ve karşı taraf yer  alır. ‘Doğru’, ‘yanlış’, ‘kimin için doğru’, ‘kimin için yanlış’, ‘kurallar’,  ‘kendi istekleri’, ‘ne yapmak istediği’… Genç birey bu ve benzeri duyguları,  düşünceleri yaşarken, drama ona zihinsel bir özgürlük sunar. Drama  çalışmalarında, ilişkilendirme, tanımlama, çözüm bulma, yeniden tasarlama,  karar verme süreci başlar. Aile, arkadaş ve diğer sosyal ilişkilerinde, kendini  ve diğerlerini görme, anlayabilme yetisi gelişir.

Doğaçlama ve rol çalışmalarının  yapıldığı bu yaş grubuna, tiyatro sanatı tanıtılır. Temel oyunculuk teknikleri,  tiyatro terimleri öğrenilir. Öğrencinin iyi bir sanat takipçisi olmasını  sağlayabilmek, genel kültürünü geliştirebilmek amaçlanır. Bu yaş grubunda  tiyatronun temel eğitimi başlar, ilerde tiyatro eğitimi almak isteyen gençler  için bu grup ön hazırlık sürecidir. Çalışmalar haftada bir gün, üç saat sürer,  öğrencilerin katılım durumuna göre ders saatleri farklı günlere bölünebilir.

Yaratıcı Drama Nedir? Faydaları Nelerdir?
- Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasınısağlar.

- Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.

- Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların düş gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur. Drama, çocukların sanatçı ruh taşıyan bireyler olarak yetişmesinde de önemli rol oynar.

- Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar ve yorumlar.

- Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Çocuk, olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmayı, yorumlamayıöğrenir. Böylece çocukta olay, olgu ve kavramları bir mantık süzgecinden geçirme yeteneği oluşur ve kendisine sunulan her şeyi olduğu gibi kabullenmeden araştırıcı olmaya yönelir.

- Drama çok önemli bir öğrenme yoludur. Drama arcılığıyla çocuk, olaylar ve durumları, bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğrenebilir. Böylece çocuğun problem çözme yeteneği gelişir ve kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır.

- Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, çoğun sosyal gelişimini hızlandırır.

- Yapılan etkinlikler sırasında duygular da yansıtıldığından çocuğun duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler ve gelişmesine katkıda bulunur. Çocuğun günlük sıkıntılardan kurtulup deşarj olmasını sağlar.

- Çocuk drama etkinlikleri içinde kendini ve çevresini, çevresindeki insanları daha iyi tanır. Böylece çocuğun empati kurma becerisi gelişir ve çevresindeki diğer bireyleri ve olayları anlaması kolaylaşır.

- Yapılan etkinlerde ele alınan konuların içeriği bakımından çocukta ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir. Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuk eğlenir ve mutlu olur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır.

- Drama çocukta iyi bir edebiyat deneyimi oluşturur. Ayrıca çocukta sanat eğilimlerini başlatır ve sanatı özellikle de tiyatroyu sevmesine katkıda bulunur.

- Drama yukarıda sayılan yararların hiçbirini sağlamasa en azından çocukları eğlendirir, hoşça vakit geçirmelerini sağlar.